Novinky v IDE

Změny ve verzi 2020.5.20

 • Služby - Parametry - Tiskárna - možnost vymazat nastavenou tiskárnu, program poté tiskne na výchozí tiskárnu Windows
 • Služby - Číselníky - Kurzy měn - upraven odkaz na stránky ČNB pro zobrazení denních kurzů
 • Fyzické osoby - roční závěrka 2019 - přehled pro OSSZ - upravena strukrura ve tvaru "XML" pro elektronické podání
 • Vydané faktury - sestavy - Úhrady - sestava upravena do tvaru XLS
 • Vydané faktury - Zápočty - doplněno vyhledávání údajů u vybraných položek (sloupců)
 • Vydané faktury - Sestavy - Úhrady - doplněna varianta výběru "Druh faktury"
 • Vydané faktury - Sestavy - Deník, Odběratelé,Rozúčtování, Úhrady, Neuhrazené k datu - do varianty výběru "Druh faktury" doplněna možnost "Doklady o přijaté platbě"

Změny ve verzi 2020.3.29

 • Přiznání k dani z příjmu - Přehled záloh -opravena drobná chyba, kdy při tisku přehledu v určitých situacích docházelo k přidání prázdného řádku do seznamu firem.

Změny ve verzi 2020.3.10

 • DPH - Souhrnné hlášení VIES - od 1. ledna 2020 jsou všechny členské státy povinny používat nová pravidla týkající se prokazování nároku na osvobození od DPH v případě dodání zboží do jiného členského státu a v případě dodání zboží do jiného členského státu v režimu skladu uvnitř EU (tzv. call-off stock). Novela v ČR zatím nenabyla účinnosti. Progam IIS byl upraven následovně. Byly doplněny nové položky do číselníku "Řádky DPH". Nové položky jednoznačně určují, že jde o režim "Call-of stock" s daným kódem záznamu (možnosti 1,2,3). Dále bylo rozšířeno zadávací "okno" souhrnného hlášení o nové položky "Kód COS" a "DIČ nového předpokládaného pořizovatele". S ohledem na novelu byla upravena kontrolní položková sestava a struktura předávaného XML souboru. Kdo nový režim nepoužije, pro toho se nic nemění (ani při zadávání dokladů, ani při odesílání souboru).
 • DPH - Sestavy - Opisy DPH - varianta tisku "Včetně DIČ + název pro položka na vstupu" rozšířena o evidenční číslo daňového dokladu. Doplněna nová varianta "Včetně DIČ,název firmy a ev. číslo DD pro všechny položky" - tiskne tyto údaje i pro položky na výstupu.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 - Přehledy pro OSSZ - opravena drobná chyba v tisku přehledu pro OSSZ. Při variantě "Jen vedlejší činnost" a při zaškrtnutí varianty měsíc 1-12 se na tiskovém formuláři "X" nevytiskl.

Změny ve verzi 2020.1.23

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 - Přehledy ZP - opravena chyba v tisku ZP. V oddílu 2-Prohlášení pojištěnce při zaškrtnutí počtu měsíců nešel při určité konstelaci vytisknout "Přehled OSVČ" pro vybranou zdravotní pojišťovnu. Pokud se Vám přehled podařilo vytisknout, je vše v pořádku. V každém případě proveďte reinstalaci nové verze.

Změny ve verzi 2020.1.17

 • Závěrka 2019 – připravena závěrka 2019- formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně všech příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Formulář obsahuje aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pokud pokud budete podávat Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, postupujte dle následujících pokynů: Před vlastním odesláním XML souboru je třeba vyplnit všechny potřebné údaje Daňového přiznání. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – DPF_ + rodné číslo.xml - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program při zaškrtnuté volbě „Spustit kontrolní program MF“ automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Nová varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".
 • Služby - nová verze funkce "Vzdálená pomoc" - Teamviewer verze 9.0

Změny ve verzi 2019.9.20

 • Vydané faktury - opravena chybně nabízená částka DPH u řádku "odpočet zálohy" (nově se již nepočítá koeficientem)
 • DPH - Kontrolní hlášení - na testovacím rozhraní byla ověřena nová struktura XML souboru KH platná pro podání od 1.10.2019

Změny ve verzi 2019.9.11

 • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: úprava reportu - "Přehled záloh na nové zdaňovací období" - opraven chybný datum pololetních záloh v případě, že přiznání zpracovával daňový poradce
 • Došlé faktury
  • Sestavy - Deník, Neuhrazené - oprava varianty "Včetně DPH" - nově se tiskne i sumarizuje režim "Přenesení" odděleně od ostatního DPH
 • DPH
  • Změna výpočtu daně tzv. "shora" - týká se agned Pokladna, Vydané faktury, Ruční vstup - ve smyslu ustanovení § 37 zákona o DPH lze daň vypočítat dvěma způsoby, a to buď jako součin základu daně a sazby daně (jedná se o tzv. metoda „zdola“ – výpočet daně touto metodou se od 1. 4. 2019 nemění), nebo jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně (nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6 zákona o DPH, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti), a částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle § 37 písm. b) bod 1. zákona o DPH a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně (tzv. metoda „shora“). Změna způsobu stanovení hodnoty koeficientu u druhého způsobu výpočtu daně (tzv. metody „shora“) má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu.
  • Kontrolní hlášení - s účinností k 1. 4. 2019 je zákon o DPH rozšířen o možnosti opravy základu daně a související daně v případech nedobytných pohledávek - viz. odkaz na FS (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686). Z důvodu těchto změn byl upraven číselník "Řádky DPH" - doplněny nové položky 431-434 pro výstup a 442- 451 pro vstup - Oprava výše daně u nedobytných pohledávek - filtr16. Nový číselník je k dispozici a v případě potřeby ho lze načíst funkcí: Služby->Číselníky->Pomocné operace s číselníky->Načtení nového číselníku řádků DPH pro rok 2019. Rovněž dochází k odpovídající úpravě pokynů KH. Také se mění struktura XML kontrolního hlášení. Nová XML struktura kontrolního hlášení bude platná a účinná až od 1. 10. 2019. To znamená, že: všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení, všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové struktury XML KH.
  • Kontrolní opis vět KH - doplněn informace o použití tzv. "Poměru" a "Opravy nedobytné pohledávky".
  • Daňové přiznání k DPH - obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH ve vazbě na novelizovaný předpis zákona o DPH - nový vzor 21.
  • Sestavy - Sestavy kontrolní - Kontrola na číselník "Řádky DPH" - doplněna kontrola účtu ve vazbě na číselník
 • Vydané faktury
  • s ohledem na novelu DPH platnou od 1.4.2019 byla doplněna možnost "Nedobytné pohledávky". Její funkce je shodná s funkcí "Insolvence". V Parametrech VF doplněna záložka "Nedobytné pohledávky" a do "Aktualizace" bylo doplněno tlačítko se shodným názvem. Tlačítkem "Nedobytné pohledávky" bude vygenerován "Opravný daňový doklad" z faktury, na které kurzorem stojíte. Datumy a případně rozsah faktur se zadává při tvorbě opravného dokladu, lze opravit záhlaví VF. Doklad má nulovou základnu DPH a částku DPH shodnou s původní fakturou s minusovým znaménkem.
  • Sestavy->Deník - doplněna možnost výběru zakázky (zakázek) shodně jako je ve variantě sestavy "Odběratelé"
 • Parametry
  • Služby->Parametry->Programu->Obecné - parametr "Zahraniční měna" (Ano/Ne) byl přesunut ze skrytých parametrů do parametrů volně přístupných

Změny ve verzi 2019.2.5

 • Roční závěrka 2018 - Počáteční stavy - opravena chybová hláška (soubor neexistuje) fe funkci "Počáteční stavy" .
 • Roční závěrka 2018 - Přiznání k dani z přímů: - upravena tvorba XML souboru - konkrétně údaj DIČ (IČO) spolupracující osoby.

Změny ve verzi 2019.1.31

 • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: opravena chybná kontrola řádku 65b v DAP z důvodu zrušení §35ca.

Změny ve verzi 2019.1.30

 • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: opravena chyba tisku - Tab. č.1 - Údaje o manželce(manželovi) na 3. straně DAP - zkontrolujte si správnost zadaných údajů.

Změny ve verzi 2019.1.17

 • Závěrka 2018 – připravena závěrka 2018- formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně příloh. Formulář obsahuje aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pokud pokud budete podávat Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, postupujte dle následujících pokynů: Před vlastním odesláním XML souboru je třeba vyplnit všechny potřebné údaje Daňového přiznání. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – DPF_ + rodné číslo.xml - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program při zaškrtnuté volbě „Spustit kontrolní program MF“ automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Nová varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".