Novinky v PAM

Změny ve verzi 2021.6.2

 • Na výplatním lístku se částka mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka, tiskne v samostatné položce.
 • Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - do mzdových nákladů pro účely příspěvků na podporu zaměstnávání OZP se nezahrnuje mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka.
 • Do potvrzení o výši mzdy, výši dalších příjmů a výši srážek ze mzdy pro soud se automaticky dotahuje výše náhrad mzdy za nemoc.
 • Oprava navazující nemoci na přelomu měsíce, kdy se v některých případech nezapočítávaly dny s náhradou mzdy z předcházející nemoci.

Změny ve verzi 2021.4.30

 • Nárok na mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. Izolačka) novelou prodloužen do 30. června 2021 (původně 30. dubna 2021).

Změny ve verzi 2021.4.23

 • V ročním zúčtování daně promítnuto dočasné zvýšení maximální hranice nezdanitelné části základu daně za bezúplatná plnění (dary) pro roky 2020 a 2021 z 15% na 30% základu daně - viz novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. účinná od 4. února 2021.
 • Nastavení mzdového listu rozšířeno o možnost tisku zdravotního pojištění a zaokrouhleného sociálního pojistného, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance.

Změny ve verzi 2021.4.15

 • Drobné úpravy
  • při zadávání dnů ošetřovného doplněno varování na výskyt školních prázdnin v příslušném období.
  • u navazujících karantén (izolací)
 • Upravena tvorba XLS souboru "Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP"

Změny ve verzi 2021.4.1

 • Oprava XML souboru Přehled o výši pojistného pro ČSSZ ve verzi platné od 03/2021.

Změny ve verzi 2021.3.26

 • Úpravy pro speciální případy u Izolačky: Podle posledního znění zákona má zaměstnanec nárok na izolačku i u karantén nařízených před 28. únorem 2021, byť nárok je až ode dne 5. 3. 2021 a nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud po karanténě ihned následuje nemoc s izolací, tak se u počtu dní s nárokem na izolačku u této nemoci zohledňují i dny, za které byla izolačka čerpána u karantény, která předcházela této nemoci. Podle informace od MPSV se totiž z pohledu zákona č. 121/2021 Sb. jedná o jednu pokračující událost a příspěvek tudíž přísluší jen za prvních 14 dní této události.

Změny ve verzi 2021.3.25

 • Zadání "Izolačky" umožněno i u typu dávky "nemoc". Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka, kromě karantény též náleží i při nemoci s izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Změny ve verzi 2021.3.23

 • Úprava programu s ohledem na tzv. "Izolačku"
  • Nemocenské lístky rozšířeny o možnost navýšení náhrady mzdy při karanténě o mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačku.
  • Výše karanténních příspěvků jednotlivých pracovníků se tisknou na přehledu nemocenských lístků a na položkovém přehledu o výši pojistného a náhradách za nemoc.
  • Úhrnná částka příspěvků se odečítá z měsíčních přehledů o výši sociálního pojistného a zaměstnavatel o tuto částku tudíž odvádí méně na pojistném.
  • Vytvořen tiskopis "Přehled o výši pojistného" ve verzi platné od 03/2021. Tento tiskopis by měl podle dostupných údajů zůstat v platnosti až do konce tohoto kalendářního roku.
 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B" na základě nového ceníku České pošty s účinností od 1. dubna 2021.

Změny ve verzi 2021.3.2

 • Oprava nastavení tiskové sestavy výplatního lístku, kdy v některých případech vytištěný zůstatek dovolené nezohledňoval čerpanou dovolenou zadanou v hodinách v aktuálního měsíci.
 • Aktualizace tiskové sestavy s přehledem o sražené dani z příjmů v souvislosti s daňovým balíčkem pro rok 2021.
 • Pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením aktualizován limit pro poskytování výrobků a a služeb pro účely splnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za za 1. - 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Změny ve verzi 2021.2.9

 • Přidána možnost zadat výši stravenkového paušálu na haléře (v kmenových údajích i v parametrech).

Změny ve verzi 2021.2.2

 • Upraven výpočet stravenkového paušálu, kdy za částečně odpracovaný den stravenkový paušál nenáleží.

Změny ve verzi 2021.1.27

 • Přidány potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 5460 (v29) a 5460/A (v8) pro rok 2021.

Změny ve verzi 2021.1.21

 • Doplněna tvorba XML a tiskopis "Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele" za rok 2020.

Změny ve verzi 2021.1.19

 • Zpřístupněna tvorba XML souboru "Vyúčtování daně z příjmu FO" pro rok 2020.

Změny ve verzi 2021.1.18

 • Vydána verze programu pro rok 2021. Podrobný popis změn a návod k nastavení a používání ke stažení.
 • Obecné
  • Koncepční úprava výpočtu dovolené - dovolená se namísto dnů počítá v hodinách.
  • Navýšení minimální mzdy o 600 Kč ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč a navýšení úrovní zaručené mzdy.
  • Průměrná mzda byla pro rok 2021 stanovena na 35 441 Kč (v roce 2020 byla 34 835 Kč).
  • U srážek z mezd došlo ke změně výše nezabavitelných částek, kdy částka normativních nákladů na bydlení se zvýšila z 6 502 Kč na 6 637 Kč. Životní minimum stále činí 3 860 Kč.
 • Daň z příjmů
  • Zrušeno navýšení základu daně o povinné pojistné (tzv. superhrubá mzda).
  • Zrušeno solidární zvýšení daně u příjmů přesahující 4násobek průměrné mzdy.
  • Zavedeny 2 sazby daně z příjmů - 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy.
  • Zvýšena základní sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč a od 1. ledna 2022 z 27 840 Kč na 30 840 Kč.
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění změněna limitní částka pro srážkovou daň z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) - zavedeno osvobození peněžitého příspěvku na stravování - viz čl. 3.
  • Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem zvýšen ze 103 Kč na 108 Kč.
 • Zdravotní pojištění
  • Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšeno na 2 052 Kč (místo dosavadních 1 971 Kč).
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen započitatelný příjem pro účast dohod o pracovní činnosti na zdravotním pojištění z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, zvýšen z 11 607 Kč na 13 088 Kč.
 • Sociální pojistné
  • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení nově činí 1 701 168 Kč (v roce 2020 činil 1 672 080 Kč).
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Nové výše redukčních hranic v sociálním pojištění.

Změny ve verzi 2020.11.23

 • Přidána možnost odeslat vývojářům kompletní nastavení parametrů a vzorců pro výpočet mezd - Služby - Speciální funkce - Odeslat nastavení parametrů všech firem.

Změny ve verzi 2020.10.1

 • Od 9/2020 se pro e-Podání na ČSSZ opět používá "Přehled o výši pojistného" ve verzi platné před 6/2020.
 • Zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) z 12.800 Kč na 13.600 Kč nařízením vlády 388/2020 za období od 3. čtvrtletí 2020.

Změny ve verzi 2020.7.10

 • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, s účinností od 1. 6. 2020 zvýšen z 7 903 Kč na 11 607 Kč.

Změny ve verzi 2020.7.2

 • Upraven formát XML souboru "Přehled o výši pojistného" - nevyplňován snížený vyměřovací základ, při neuplatnění snížení.

Změny ve verzi 2020.6.30

 • ANTIVIRUS C - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podrobný návod k nastavení a používání ke stažení.
  • Služby > Parametry > Parametry programu > OSSZ > 1 - parametry rozšířeny o nastavení, zda počítat snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného) - tzv. "Antivirus C"
  • Služby > Parametry > Parametry programu > Čísel. vazby 2 - parametry programu rozšířeny o určení položek číselníků druhu p.p., které jsou pracovním poměrem a položek číselníku pro ukončení, které představují ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů - § 52 písm. a) až c).
  • Výpočet mzdy rozšířen o výpočet snížení vyměřovacího základu SP zaměstnavatele a možnost změny vypočtené hodnoty.
  • Formulář "Přehled o výši pojistného" doplněna možnost zobrazení informativního okna s přehledem podmínek nároku na prominutí pojistného a jejich orientačním vyhodnocením.
  • Vytvořen tiskopis "Přehled o výši pojistného" (jak tiskový report tak elektronický xml soubor) ve verzi platné po dobu možnosti snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v rámci programu "Antivirus C", tj. od 6/2020 do 8/2020.
  • "Položkový přehled vyměřovacích základů sociálního pojištění" rozšířen o možnost seskupování dle druhu PP (Antivirus C).
  • "Položkový přehled o výši pojistného a náhradách za nemoc" rozšířen o zobrazení dílčích snížení vyměřovacího základu u jednotlivých zaměstnanců a o podrobnou rekapitulaci s vyměřovacím základem zaměstnavatele před a po jeho snížení.

Změny ve verzi 2020.5.29

 • Ošetřovné - podpora "přerušovaného" ošetřovného.
  Přidána možnost zadat výčet dní výkonu ošetřovného (resp. dní pobírání dávek nemocenského pojištění). Ošetřovné sice nelze přerušit, ale v průběhu podpůrčí doby lze pracovat. Pokud má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny pak nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.

Změny ve verzi 2020.4.30

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 4/2020 v souvislosti s navýšením životního minima od 1. 4. 2020 z 3410 Kč na 3860 Kč, tj. o 450 Kč.
 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 7/2020 v souvislosti se změnou konstrukce nezabavitelných částek od 1. 7. 2020.
 • Doplněn výpočet a tisk sestavy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnavatel má jen zaměstnance na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bez účasti na sociálním pojistném. V tomto případě zaměstnavatel odvádí minimální pojistné ve výši 100 Kč za čtvrtletí.
 • Uživatelsky definovatelný report 'Mzdová regulace' rozšířen o export do Excelu.
 • Optimalizace formuláře pro výpočet mezd pro UHD monitory.
 • Přidání tiskové sestavy pro zalepený výplatní lístek "FACSON".

Změny ve verzi 2020.2.6

 • Opraveny nefunkční klávesové zkratky "Ctrl+C", "Ctrl+V".

Změny ve verzi 2020.1.22

 • Zpřístupněn nový formulář "Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZP".
 • Upraven formát XML souboru NEMPRI20 s "Přílohou k žádosti o dávku".
 • Přidána tvorba "ELDP" pro rok 2020.

Změny ve verzi 2019.8.2

 • Upravena verze XML souboru pro načítání "Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ od 07/2019" na portál ČSSZ nebo do programu MRP.

Změny ve verzi 2019.6.20

 • Nahrán nový "Jmenný seznam XLS" platný od 1.7.2019 pro Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78).

Změny ve verzi 2019.6.12

 • Opraven chybný výpočet částky exekuce za období od 6/2019 (z verze 2019.5.29).
 • Opraven kalendář na červen 2019 (byl chybně uveden počet dnů a SO,NE).

Změny ve verzi 2019.5.29

 • Rok - Formuláře - Hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou (MFin 5478) - podání již pouze elektronicky přes "Daňový portál".
 • Změna limitu pro srážkovou daň u zaměstnanců - od 1.5.2019 se limit mění ze stávajících 2500 Kč na částku rozhodnou pro účast na nemocenslém pojištění (tj. aktuálně 3000 Kč).
 • Změna sazby pojistného na sociální pojištění u zaměstnavatele od 1.7.2019:
  • celkem 24,8% (původně 25%)
  • na nemocenské pojištění 2,1% (původně 2,3%)
 • Změna proplácení náhrady nemoci: u nemocí, které začaly od 1.7.2019, se proplácí náhrada mzdy za celých prvních 10 pracovních dnů nemoci (dříve se proplácela náhrada až od 4. dne). Pokud nemoc začala do 30.6.2019, proplácí se náhrada postaru až od 4. dne nemoci.
 • Od 1.6.2019 se navyšuje základní nezabavitelná částka na jednotlivce pro výpočet částky exekuce na dvojnásobek (dříve 9 643 Kč, nově 19 286 Kč).

Změny ve verzi 2019.4.5

 • Byla provedena úprava formulářů pro Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78).

Změny ve verzi 2019.2.19

 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B".

Změny ve verzi 2019.2.6

 • Opraveno odesílání přílohy k nemocenskému lístku na portál (byla změněna struktura XML souboru a adresa na portálu).

Změny ve verzi 2019.2.4

 • Opravena chyba - Rok - Tiskopisy - Příloha č.2 - "Přehled souhrnných údajů - MFin 5530" - chybně se počítala "Délka poměru" u osob s ukončeným pracovním poměrem.

Změny ve verzi 2019.1.25

 • Byl zpřístupněn formulář Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZP.

Změny ve verzi 2019.1.2

 • Odblokován Výpočet mezd na období 01/2019.

Změny ve verzi 2019.1.1

 • Verzi je nutno instalovat před provedením závěrky za 12/2018 !!!!!
 • Byly změněny částky:
  • minimální mzda
  • maximální vyměřovací základ sociálního pojištění
  • hranice pro platbu solidární daně
  • redukční hranice pro náhradu za nemoc
  • nezabavitelné částky při exekucích
 • Přehled je k dispozici v Služby -> Parametry -> Zákonné parametry -> Opis
 • Český statistický úřad zveřejnil výši průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí 2018 ve výši 31 225 Kč (vloni 28 761 Kč). Pro výpočet plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením za rok 2019 se z této částky odvozují další parametry:
  • odvod do státního rozpočtu za jednu nenaplněnou osobu se ZP (dle přepočteného počtu ZP) je 78 062,50 Kč (31 225 x 2,5) - vloni 71 905,50 Kč
  • naplnění jedné osoby se ZP tzv. náhradním plněním by bylo při odběru výrobků nebo služeb za částku 218 575 Kč (31 225 x 7) - vloni to bylo 201 327 Kč
 • Změny ve výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti
 • Období náhrady mzdy za nemoc zůstává 14 dnů, proplácí se od 4. pracovního dne nemoci. Tato tzv. karenční doba by se měla zrušit od července 2019, takže by se proplácely všechny pracovní dny v prvních 14 dnech nemoci.
 • Změnily se redukční hranice pro výpočet redukovaného hodinového průměru, vlastní výpočet je stejný jako dříve. Z částky do 190,75 Kč (vloni 175,00 Kč) se započítá 90%, z částky nad 190,75 Kč do 286,13 Kč (vloni 262,33 Kč) se započítá 60%, z částky nad 286,13 Kč do 572,25 Kč (vloni 524,65 Kč) se započítá 30% a k částce nad 572,25 Kč se již nepřihlíží - maximum je 314,74 Kč (vloni 288,60 Kč), tj. cca při 100 000 Kč měsíčně (vloni cca 91 100 Kč).