Novinky v PAM

Změny ve verzi 2024.7.3

 • Mezi tiskové sestavy s odvodovými povinnostmi na ČSSZ přidán Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (VPDPP) ve verzi zvěřejněné ČSSZ pro testování. První podání VPDPP je možné na ePortálu ČSSZ podat od 1. 8. 2024.
 • Aktualizovány všeobecné zásady pro vyplňování formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) platné od 1. července 2024. Do dokumentu byly doplněny informace k ohlašování všech zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) ode dne 1. 7. 2024., tj. včetně těch, kteří nejsou účastni pojištění.

Změny ve verzi 2024.5.3

 • Oprava chybového hlášení v měsíční závěrce/výpočtu mzdy.

Změny ve verzi 2024.4.16

 • Úprava výchozí částky uplatňovaného zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
 • Formulář s podrobnými údaji o dovolené rozšířen o informaci o zůstatku dovolené ke konci aktuálního měsíce.

Změny ve verzi 2024.4.8

 • Zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) o 1.500 Kč z 14.200 Kč na 15.700 Kč (16.700 Kč včetně paušální částky příspěvku) za období od 3. čtvrtletí 2022, a to nařízením vlády č. 70/2024 Sb. s účinnosti dnem 1. dubna 2024.
 • Tisk výplatních lístků rozšířen o funkci pro hromadné generování výplatních lístků do PDF souboru.
 • Formulář s podrobnými údaji o dovolené rozšířen o informaci o čerpané a proplacené dovolené v aktuálním měsíci.
 • Přidána funkce pro manuální spuštění automatického výpočtu poměrného nároku na dovolenou podle odpracované doby.

Změny ve verzi 2024.3.1

 • Přidána nová tisková sestava "Přehled údajů dovolené - výměra, nárok, čerpáno a zůstatek" obsahující přehled podrobných údajů o dovolené všech zaměstnanců pro aktuální období. Více informací naleznete v tomto dokumentu.
 • Upravena tisková sestava s přehledem čerpaných dovolených, aby zobrazovala celkový nárok (případně pokrácený nárok) na dovolenou. + Drobné úpravy tiskové sestavy s přehledem nevyčerpané dovolené.
 • Formulář s přílohou k žádosti o dávku rozšířen o ČSSZ číselník pro výběr příslušného druhu důchodu pro případ, že u PAM číselníku s druhy důchodů není vyplněn kód pro ČSSZ.

Změny ve verzi 2024.2.5

 • Oprava použití uživatelských cest nastavených v parametrech firmy k přehledům o výši pojistného pro ČSSZ a ZP.

Změny ve verzi 2024.1.26

 • Přidána potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti platná pro rok 2024 (pro zálohovou daň MFin 5460 - vzor č. 32 a pro srážkovou daň MFin 5460/A - vzor č. 11).
 • Verze oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) změněna zpět na 1.1, protože podle aktuálních informací od ČSSZ bylo nasazení ONZ 2022 verze 1.2 vzhledem k očekávaným legislativním změnám odloženo a příjem ONZ 2022 verze 1.1 zůstává nadále v platnosti.

Změny ve verzi 2024.1.19

 • Oprava aktivace automatického výpočtu nároku na dovolenou u DPČ a DPP po jejím potvrzení v rámci roční závěrky. V některých případech nedošlo k její aktivaci. V případě, že jste si ji u některých firem stihli v rámci roční závěrky aktivovat, zkontrolujte, zda u tohoto nastavení máte vybranou DPČ a DPP (menu Služby > Parametry > Parametry programu > Vazby 4).

Změny ve verzi 2024.1.17

 • Vydána verze programu s legislativou od 1. 1. 2024. Podrobný popis změn je k dispozici ke stažení.
 • Obecné
  • Nový nárok na dovolenou u dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP) - více informací naleznete v tomto dokumentu.
  • Navýšení minimální měsíční mzdy o 1.600 Kč ze stávajících 17.300 Kč na 18.900 Kč a minimální hodinové mzdy ze stávajících 103,80 Kč na 112,50 Kč.
  • Průměrná mzda byla pro rok 2024 stanovena na 43.967 Kč (v roce 2023 byla 40.324 Kč).
  • U srážek z mezd došlo ke změně výše nezabavitelných částek, když se částka normativních nákladů na bydlení snížila z 15.597 Kč na 14.197 Kč. Životní minimum stále činí 4.860 Kč.
 • Daň z příjmů
  • Na základě konsolidačního balíčku a vlivem navýšení průměrné mzdy došlo ke změně hranice pro 2. sazbu daně z příjmů z 161.296 Kč na 131.901 Kč. V roce 2024 je hranice nově stanovena ve výši 3násobku průměrné mzdy (3x 43.967 Kč), kdežto v roce 2023 byla ve výši 4násobku průměrné mzdy (4x 40.324 Kč).
  • V důsledku stejné rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zůstává limitní částka pro srážkovou daň na 4.000 Kč.
  • Zrušena sleva na studentasleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné).
  • Sleva na manžela (manželku) je uplatnitelná pouze v případě péče o děti do věku 3 let.
  • Zrušena možnost ponížit si základ daně o členské příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
  • Maximální hodnota bezúplatného plnění (daru), které lze odečíst od základu daně má pro rok 2023 nadále platný navýšený limit, v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.
  • Stravenky (nebo nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti) mají nově u zaměstnance stejný daňový režim jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování - více informací naleznete v tomto dokumentu.
  • Nepeněžní benefity podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů (např. v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, zdraví, příspěvky na knihy nebo zájezd či rekreaci) jsou od roku 2024 osvobozené od daně jen do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 jde tedy o částku 21.983 Kč). Nad tuto částku je tedy nutné je zadávat jako zdanitelný příjem.
  • Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění jsou nadále osvobozeny do úhrnné výše 50.000 Kč ročně s tím, že kromě těchto produktů lze do limitu nově promítnout také platby na další státem podporované produkty spoření na stáří, tzv. DIP - Dlouhodobý investiční produkt.
  • Horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, zvýšena ze 153 Kč na 166 Kč.
  • Maximální osvobozený příspěvek na stravování (stravenky i stravenkový paušál) pro rok 2024 činí 116,20 Kč (70 % horní hranice stravného).
 • Zdravotní pojištění
  • Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšeno na 2.552 Kč (místo dosavadních 2.336 Kč).
  • V důsledku stejné rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zůstává započitatelný příjem pro účast dohod o pracovní činnosti na zdravotním pojištění na 4.000 Kč.
  • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, zvýšen z 14.074 Kč na 15.440 Kč.
  • Do programu PAM doplněny strojově čitelné PDF formuláře s přehledem o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele určené pro všechny současné zdravotní pojišťovny.
 • Sociální pojistné
  • Zvýšení sazby pojistného u zaměstnance z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu (tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění).
  • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení nově činí 2.110.416 Kč (v roce 2023 činil 1.935.552 Kč).
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zůstává ve výši 4.000 Kč.
  • Nové výše redukčních hranic v sociálním pojištění.

Změny ve verzi 2023.4.3

 • Ve výpočtu mezd se při uplatňování slevy na sociálním pojistném za částečné (zkrácené) úvazky podle důvodu A a G nově kontroluje věk zaměstnance. Zaměstnanec by měl být při uplatnění důvodu A po celé období starší 55 let a při uplatnění důvodu G mladší 21 let. Dále se při uplatnění důvodu G, narozdíl od důvodů A až F nekontroluje, zda odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru v kalendářním měsíci nepřekročí 138 hodin.
 • Upraven formulář s přehledem o výši pojistného pro ČSSZ na rok 2023 podle nově aktualizovaného vzoru pro rok 2023. V části H s údaji o zaměstnancích, za které je uplatňována sleva na pojistném, netiskneme prázdné řádky.

Změny ve verzi 2023.2.21

 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B" na základě nového ceníku České pošty s účinností od 1. února 2023.
 • Tiskový report s přehledem ELDP zapsaných do souboru pro OSSZ rozšířen o sloupec typ ELDP.

Změny ve verzi 2023.2.2

 • Oprava tisku přehledu o výši pojistného sociálního pojištění.

Změny ve verzi 2023.2.1

 • Přidána podpora pro 5% slevu na sociálním pojistném podle § 7a až 7c zákona č. 589/1992 Sb. za částečné (zkrácené) úvazky, která lze uplatnit od období 02/2023. Podrobný popis je k dispozici ke stažení.
 • U vyúčtování srážkové i zálohové daně zaměstnanců za zaměstnavatele za rok 2022 zpřístupněny XML soubory.
 • Podklad pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením nově možno vyexportovat do excelové tabulky.

Změny ve verzi 2023.1.10

 • Vydána verze programu s legislativou od 1. 1. 2023. Podrobný popis změn je k dispozici ke stažení.
 • Obecné
  • Navýšení minimální měsíční mzdy o 1.100 Kč ze stávajících 16.200 Kč na 17.300 Kč a minimální hodinové mzdy ze stávajících 96,40 Kč na 103,80 Kč.
  • Průměrná mzda byla pro rok 2023 stanovena na 40.324 Kč (v roce 2022 byla 38.911 Kč).
  • U srážek z mezd došlo nejen ke změně životního minima jednotlivce z 4.620 Kč na 4.860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení z 10 185 Kč na 15 597 Kč, ale i ke změně metodiky výpočtu. Od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka na osobu povinného snižuje z 3/4 na 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se snižuje z 1/3 na 1/4 nezabavitelné částky na povinného. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, nově činí jen jedenapůlnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.
 • Daň z příjmů
  • Vlivem navýšení průměrné mzdy došlo k navýšení hranice pro 2. sazbu daně z příjmů z 155.644 Kč na 161.296 Kč (4násobek průměrné mzdy).
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění změněna limitní částka pro srážkovou daň z 3.500 Kč na 4.000 Kč.
  • Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem zvýšen ze 142 Kč na 153 Kč.
  • Maximální osvobozený denní peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) pro rok 2023 činí 107,10 Kč (70 % horní hranice stravného).
 • Zdravotní pojištění
  • Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšeno na 2.336 Kč (místo dosavadních 2.187 Kč).
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen započitatelný příjem pro účast dohod o pracovní činnosti na zdravotním pojištění z 3.500 Kč na 4.000 Kč.
  • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, zvýšen z 11.014 Kč na 14.074 Kč.
 • Sociální pojistné
  • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení nově činí 1.935.552 Kč (v roce 2022 činil 1.867.728 Kč).
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen z 3.500 Kč na 4.000 Kč.
  • Nové výše redukčních hranic v sociálním pojištění.
  • Sleva na sociálním pojistném za částečné (zkrácené) úvazky s účinností od 1. února 2023. - PŘIPRAVUJEME

Změny ve verzi 2022.10.26

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 10/2022 v souvislosti se zvýšením částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 provedeného na základě nařízení vlády č. 289/2022 Sb. účinného od 1. října 2022. Pro výpočet exekuce, se ale tentokrát nezohlední celé zvýšení 4500 Kč ale pouze jedna polovina zvýšení, tj. 2250 Kč.

  Součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení se tak zvýšil z 12555 Kč na 14805 Kč (4620 Kč + 6815 Kč + 1120 Kč + 4500/2 Kč), základní nezabavitelná částka na osobu povinného z 9416,25 Kč na 11103,75 Kč a na další osoby z 3138,75 Kč na 3701,25 Kč.

  Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, se zvýšila z 25110 Kč na 29610 Kč.

  Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy se zvýšila z 8370 Kč na 9870 Kč.

Změny ve verzi 2022.10.5

 • Zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) z 13.600 Kč na 14.200 Kč za období od 3. čtvrtletí 2022, a to nařízením vlády č. 276/2022 Sb. s účinnosti dnem 1. října 2022.
 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B" na základě nového ceníku České pošty s účinností od 1. listopadu 2022.

Změny ve verzi 2022.9.26

 • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, s účinností od 1. 9. 2022 snížen z 14 570 Kč na 11 014 Kč.

Změny ve verzi 2022.8.31

 • Od období 9/2022 navýšen maximální osvobozený denní peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) z 82,60 Kč na 99,40 Kč (70 % horní hranice stravného) a to na základě zvýšení horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, které bylo vyhláškou 237/2022 Sb. účinné od 20. srpna 2022 navýšeno ze 118 Kč na 142 Kč. Případné navýšení stravenkového paušálu za část období 20.-31. 8. 2022 lze zadat ručním vstupem.
 • Aktualizace tiskopisu s žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce - nahrazení značky "OSÚ" za "C".

Změny ve verzi 2022.7.20

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 7/2022 v souvislosti se zvýšením částky životního minima jednotlivce od 01.07.2022 z 4250 Kč na 4620 Kč, tj. o 370 Kč.

  Součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení se tak zvýšil z 12185 Kč na 12555 Kč (4620 Kč + 6815 Kč + 1120 Kč), základní nezabavitelná částka na osobu povinného z 9138,75 Kč na 9416,25 Kč a na další osoby z 3046,25 Kč na 3138,75 Kč.

  Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, se zvýšila z 24370 Kč na 25110 Kč.

  Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy se zvýšila z 8123 Kč na 8370 Kč.

 • U nízkoemisních motorových vozidel zákonem 142/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022 dochází ke změně v ustanovení §6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Snížení z 1% na 0,5% je platné zpětně od 1.1.2022.

  Je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla. Tuto částku stačí v PAM zadat jako částku za užívání auta.

Změny ve verzi 2022.7.1

 • Statistika ISP - Upraven kód druhu platového tarifu pro pedagogy, kdy se od roku 2022 opět namísto kódu 4 používá kód 5.

Změny ve verzi 2022.4.22

 • Přidána tisková sestava pro Oznámení o nástupu do zaměstnání platného od 1. dubna 2022 (ONZ2022).
 • Statistika ISPV - drobné úpravy.

Změny ve verzi 2022.4.11

 • Rozšířen formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání pro účely nového tiskopisu ONZ platného od 1. dubna 2022 (ONZ 2022), kdy je nově nutné při skončení zaměstnání po 31.3.2022 vyplňovat novou sekci s informacemi pro podporu v nezaměstnanosti.

Změny ve verzi 2022.4.4

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 4/2022 v souvislosti se zvýšením částky životního minima jednotlivce od 01.04.2022 z 3860 Kč na 4250 Kč, tj. o 390 Kč.

  Součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení se tak zvýšil z 11795 Kč na 12185 Kč (4250 Kč + 6815 Kč + 1120 Kč), základní nezabavitelná částka na osobu povinného z 8846,25 Kč na 9138,75 Kč a na další osoby z 2948,75 Kč na 3046,25 Kč.

  Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, se zvýšila z 23590 Kč na 24370 Kč.

  Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy se zvýšila z 7863 Kč na 8123 Kč.

Změny ve verzi 2022.3.4

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 1/2022 v souvislosti s dalším navýšením normativních nákladů na bydlení o 1120 Kč - více viz Metodika výpočtu splátek ministerstva spravedlnosti.

  Bylo tak dodatečně učiněno na základě zveřejněné informace ministerstva spravedlnosti ze dne 25.02.2022, která se zabývala problematikou srážek ze mzdy a navýšením měsíčních normativních nákladů na bydlení podle nového § 26a odst. 2 písm. a) zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 17/2022 Sb. platného i účinného ode dne 28.01.2022, který byl schválen kvůli navýšení příspěvků na bydlení z důvodu rostoucích cen energií.

  Částka normativních nákladů na bydlení tedy činí 7935 Kč (6815 Kč + 1120 Kč). Životní minimum stále činí 3860 Kč. Součet uvedených částek se tak zvýšil z 10675 Kč na 11795 Kč, základní nezabavitelná částka na osobu povinného z 8006,25 Kč na 8846,25 Kč a na další osoby z 2668,75 Kč na 2948,75 Kč.

  Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, se zvýšila z 21350 Kč na 23590 Kč.

  Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy se zvýšila z 7116 Kč na 7863 Kč.

Změny ve verzi 2022.1.28

 • Drobná oprava v kontrole nároku na Izolačku v případě, že v období byl počet pracovních dní nemoci nulový a počet kalendářních dní nenulový - např. ukončení pokračující nemoci z prosince v neděli 02.01.2022.

Změny ve verzi 2022.1.25

 • Oprava aktuálního roku v předvyplněném PDF formuláři prohlášení poplatníka.

Změny ve verzi 2022.1.21

 • Statistika ISPV - protože nadále již není podporován "Lokální pořizovací program", spouští se nyní pro kontrolu a odeslání dat "Internetový pořizovací program ISPV".

Změny ve verzi 2022.1.10

 • Vydána verze programu s legislativou od 1. 1. 2022. Podrobný popis změn je k dispozici ke stažení.
 • Obecné
  • Navýšení minimální měsíční mzdy o 1.000 Kč ze stávajících 15.200 Kč na 16.200 Kč a minimální hodinové mzdy ze stávajících 90,50 Kč na 96,40 Kč.
  • Průměrná mzda byla pro rok 2022 stanovena na 38.911 Kč (v roce 2021 byla 35.441 Kč).
  • U srážek z mezd došlo ke změně výše nezabavitelných částek, kdy se částka normativních nákladů na bydlení zvýšila z 6.637 Kč na 6.815 Kč. Životní minimum stále činí 3.860 Kč.
 • Daň z příjmů
  • Vlivem navýšení průměrné mzdy došlo k navýšení hranice pro 2. sazbu daně z příjmů z 141.764 Kč na 155.644 Kč (4násobek průměrné mzdy).
  • Zvýšena základní sleva na poplatníka z 2.320 Kč na 2.570 Kč (ročně z 27.840 Kč na 30.840 Kč).
  • Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů již lze od období 01/2022 uplatnit zvýšení daňové zvýhodnění na 2. dítě o 243 Kč z 1.617 Kč na 1.860 Kč (ročně z 19.404 Kč na 22.320 Kč) a na 3. a další dítě o 303 Kč z 2.017 Kč na 2.320 Kč (ročně z 24.204 Kč na 27.840 Kč), ke kterému došlo již v průběhu roku 2021. Zvýšené daňové zvýhodnění se tak sice týkalo již zdaňovací období roku 2021, ale doplatek na daňovém zvýhodnění za období 01–12/2021 šlo z hlediska zákona provést až v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele případně v podaném daňovém přiznání za rok 2021.
  • Zrušeno omezení maximální měsíční výše daňového bonusu (5.025 Kč) s účinností od ledna 2022. Zde poznamenáváme, že omezení roční výše daňového bonusu již bylo dříve legislativně zrušeno od ledna 2021.
  • Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem zvýšen ze 108 Kč na 118 Kč.
  • Maximální osvobozený denní peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) pro rok 2022 činí 82,60 Kč (70 % horní hranice stravného).
 • Zdravotní pojištění
  • Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšeno na 2.187 Kč (místo dosavadních 2.052 Kč).
  • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, zvýšen z 13.088 Kč na 14.570 Kč.
 • Sociální pojistné
  • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení nově činí 1.867.728 Kč (v roce 2021 činil 1.701.168 Kč).
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zůstává ve výši 3.500 Kč.
  • Nové výše redukčních hranic v sociálním pojištění.

Změny ve verzi 2021.12.29

 • Oprava nároku na Izolačku, kdy se v případě, že trvající karanténa vznikla po 30.11.2021, ale datum 23.12.2021 spadal až do období po skončení vyplácení náhrady za nemoc, chybně vyhodnotilo, že na Izolačku není nárok - například karanténa od 1.12.-27.12.2021, kdy náhrada byla v období 1.-14.12.2021.

Změny ve verzi 2021.12.28

 • Úprava programu s ohledem na schválení druhé vlny mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. "Izolačku".
  Nemocenské lístky rozšířeny o možnost navýšení náhrady mzdy při karanténě o mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačku.
  Podle finálního znění zákona nárok na příspěvek vzniká od nabytí účinnosti zákona 23. prosince 2021 a trvá nejdéle do 28. února 2022. Podle přechodných ustanovení dále příspěvek přísluší i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti zákona.
 • Opraveno vyhledávání pracovníků v insolvenčním rejstříku, kdy na straně insolvenčního rejstříku došlo ke změně formátu výsledku hledání.
 • Přidána podpora pro tisk předvyplněného prohlášení poplatníka vybraného zaměstnance (menu Tisky sestav > Potvrzení, hlášení, oznámení > Prohlášení poplatníka).
 • V kmenových údajích rozšířeno informativní hlášení ohledně nároku na poměrnou část dovolené o vypočtený počet týdnů trvání zaměstnání.

Změny ve verzi 2021.9.21

 • Změny na základě novely zákona o daních z příjmů z července 2021:
  • Zvýšeno daňové zvýhodnění na 2. dítě o 243 Kč z 1.617 Kč na 1.860 Kč (ročně z 19.404 Kč na 22.320 Kč) a daňové zvýhodnění na 3. a další dítě o 303 Kč z 2.017 Kč na 2.320 Kč (ročně z 24.204 Kč na 27.840 Kč). Zvýšené daňové zvýhodnění se sice použije již pro zdaňovací období roku 2021, ale při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů lze zvýšení uplatnit až v období 01/2022. Doplatek na daňovém zvýhodnění za období 01–12/2021 proběhne až v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele případně v podaném daňovém přiznání za rok 2021.
  • Zrušeno omezení maximální měsíční výše daňového bonusu (5.025 Kč) s účinností od ledna 2022. Zde poznamenáváme, že omezení roční výše daňového bonusu již bylo dříve legislativně zrušeno od ledna 2021.
 • Upraveno potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2021.
 • Statistika ISPV - Oprava výpočtu celkové absence v ISPV výkazu, kdy ve specifických případech mohlo dojít k duplicitnímu zahrnutí údajů s absencí zaměstnance. Současně zajištěno, že odměny členů statutárních orgánů jsou součástí položky „Ostatní osobní náklady“ a nezahrnují se do položky „Celkové hrubé mzdy“.
 • Služby - Vzdálená pomoc - implementována nová verze programu Teamviewer

Změny ve verzi 2021.6.2

 • Na výplatním lístku se částka mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka, tiskne v samostatné položce.
 • Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - do mzdových nákladů pro účely příspěvků na podporu zaměstnávání OZP se nezahrnuje mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka.
 • Do potvrzení o výši mzdy, výši dalších příjmů a výši srážek ze mzdy pro soud se automaticky dotahuje výše náhrad mzdy za nemoc.
 • Oprava navazující nemoci na přelomu měsíce, kdy se v některých případech nezapočítávaly dny s náhradou mzdy z předcházející nemoci.

Změny ve verzi 2021.4.30

 • Nárok na mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. Izolačka) novelou prodloužen do 30. června 2021 (původně 30. dubna 2021).

Změny ve verzi 2021.4.23

 • V ročním zúčtování daně promítnuto dočasné zvýšení maximální hranice nezdanitelné části základu daně za bezúplatná plnění (dary) pro roky 2020 a 2021 z 15% na 30% základu daně - viz novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. účinná od 4. února 2021.
 • Nastavení mzdového listu rozšířeno o možnost tisku zdravotního pojištění a zaokrouhleného sociálního pojistného, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance.

Změny ve verzi 2021.4.15

 • Drobné úpravy
  • při zadávání dnů ošetřovného doplněno varování na výskyt školních prázdnin v příslušném období.
  • u navazujících karantén (izolací)
 • Upravena tvorba XLS souboru "Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP"

Změny ve verzi 2021.4.1

 • Oprava XML souboru Přehled o výši pojistného pro ČSSZ ve verzi platné od 03/2021.

Změny ve verzi 2021.3.26

 • Úpravy pro speciální případy u Izolačky: Podle posledního znění zákona má zaměstnanec nárok na izolačku i u karantén nařízených před 28. únorem 2021, byť nárok je až ode dne 5. 3. 2021 a nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud po karanténě ihned následuje nemoc s izolací, tak se u počtu dní s nárokem na izolačku u této nemoci zohledňují i dny, za které byla izolačka čerpána u karantény, která předcházela této nemoci. Podle informace od MPSV se totiž z pohledu zákona č. 121/2021 Sb. jedná o jednu pokračující událost a příspěvek tudíž přísluší jen za prvních 14 dní této události.

Změny ve verzi 2021.3.25

 • Zadání "Izolačky" umožněno i u typu dávky "nemoc". Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka, kromě karantény též náleží i při nemoci s izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Změny ve verzi 2021.3.23

 • Úprava programu s ohledem na tzv. "Izolačku"
  • Nemocenské lístky rozšířeny o možnost navýšení náhrady mzdy při karanténě o mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačku.
  • Výše karanténních příspěvků jednotlivých pracovníků se tisknou na přehledu nemocenských lístků a na položkovém přehledu o výši pojistného a náhradách za nemoc.
  • Úhrnná částka příspěvků se odečítá z měsíčních přehledů o výši sociálního pojistného a zaměstnavatel o tuto částku tudíž odvádí méně na pojistném.
  • Vytvořen tiskopis "Přehled o výši pojistného" ve verzi platné od 03/2021. Tento tiskopis by měl podle dostupných údajů zůstat v platnosti až do konce tohoto kalendářního roku.
 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B" na základě nového ceníku České pošty s účinností od 1. dubna 2021.

Změny ve verzi 2021.3.2

 • Oprava nastavení tiskové sestavy výplatního lístku, kdy v některých případech vytištěný zůstatek dovolené nezohledňoval čerpanou dovolenou zadanou v hodinách v aktuálního měsíci.
 • Aktualizace tiskové sestavy s přehledem o sražené dani z příjmů v souvislosti s daňovým balíčkem pro rok 2021.
 • Pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením aktualizován limit pro poskytování výrobků a a služeb pro účely splnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za za 1. - 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Změny ve verzi 2021.2.9

 • Přidána možnost zadat výši stravenkového paušálu na haléře (v kmenových údajích i v parametrech).

Změny ve verzi 2021.2.2

 • Upraven výpočet stravenkového paušálu, kdy za částečně odpracovaný den stravenkový paušál nenáleží.

Změny ve verzi 2021.1.27

 • Přidány potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 5460 (v29) a 5460/A (v8) pro rok 2021.

Změny ve verzi 2021.1.21

 • Doplněna tvorba XML a tiskopis "Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele" za rok 2020.

Změny ve verzi 2021.1.19

 • Zpřístupněna tvorba XML souboru "Vyúčtování daně z příjmu FO" pro rok 2020.

Změny ve verzi 2021.1.18

 • Vydána verze programu pro rok 2021. Podrobný popis změn a návod k nastavení a používání ke stažení.
 • Obecné
  • Koncepční úprava výpočtu dovolené - dovolená se namísto dnů počítá v hodinách.
  • Navýšení minimální mzdy o 600 Kč ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč a navýšení úrovní zaručené mzdy.
  • Průměrná mzda byla pro rok 2021 stanovena na 35 441 Kč (v roce 2020 byla 34 835 Kč).
  • U srážek z mezd došlo ke změně výše nezabavitelných částek, kdy částka normativních nákladů na bydlení se zvýšila z 6 502 Kč na 6 637 Kč. Životní minimum stále činí 3 860 Kč.
 • Daň z příjmů
  • Zrušeno navýšení základu daně o povinné pojistné (tzv. superhrubá mzda).
  • Zrušeno solidární zvýšení daně u příjmů přesahující 4násobek průměrné mzdy.
  • Zavedeny 2 sazby daně z příjmů - 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy.
  • Zvýšena základní sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč a od 1. ledna 2022 z 27 840 Kč na 30 840 Kč.
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění změněna limitní částka pro srážkovou daň z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) - zavedeno osvobození peněžitého příspěvku na stravování - viz čl. 3.
  • Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem zvýšen ze 103 Kč na 108 Kč.
 • Zdravotní pojištění
  • Minimální zdravotní pojistné zaměstnanců v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšeno na 2 052 Kč (místo dosavadních 1 971 Kč).
  • V důsledku změny rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen započitatelný příjem pro účast dohod o pracovní činnosti na zdravotním pojištění z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, zvýšen z 11 607 Kč na 13 088 Kč.
 • Sociální pojistné
  • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení nově činí 1 701 168 Kč (v roce 2020 činil 1 672 080 Kč).
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšen z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
  • Nové výše redukčních hranic v sociálním pojištění.

Změny ve verzi 2020.11.23

 • Přidána možnost odeslat vývojářům kompletní nastavení parametrů a vzorců pro výpočet mezd - Služby - Speciální funkce - Odeslat nastavení parametrů všech firem.

Změny ve verzi 2020.10.1

 • Od 9/2020 se pro e-Podání na ČSSZ opět používá "Přehled o výši pojistného" ve verzi platné před 6/2020.
 • Zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) z 12.800 Kč na 13.600 Kč nařízením vlády 388/2020 za období od 3. čtvrtletí 2020.

Změny ve verzi 2020.7.10

 • Odpočet od dosaženého příjmu pro účely ZP u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, s účinností od 1. 6. 2020 zvýšen z 7 903 Kč na 11 607 Kč.

Změny ve verzi 2020.7.2

 • Upraven formát XML souboru "Přehled o výši pojistného" - nevyplňován snížený vyměřovací základ, při neuplatnění snížení.

Změny ve verzi 2020.6.30

 • ANTIVIRUS C - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podrobný návod k nastavení a používání ke stažení.
  • Služby > Parametry > Parametry programu > OSSZ > 1 - parametry rozšířeny o nastavení, zda počítat snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného) - tzv. "Antivirus C"
  • Služby > Parametry > Parametry programu > Čísel. vazby 2 - parametry programu rozšířeny o určení položek číselníků druhu p.p., které jsou pracovním poměrem a položek číselníku pro ukončení, které představují ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů - § 52 písm. a) až c).
  • Výpočet mzdy rozšířen o výpočet snížení vyměřovacího základu SP zaměstnavatele a možnost změny vypočtené hodnoty.
  • Formulář "Přehled o výši pojistného" doplněna možnost zobrazení informativního okna s přehledem podmínek nároku na prominutí pojistného a jejich orientačním vyhodnocením.
  • Vytvořen tiskopis "Přehled o výši pojistného" (jak tiskový report tak elektronický xml soubor) ve verzi platné po dobu možnosti snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v rámci programu "Antivirus C", tj. od 6/2020 do 8/2020.
  • "Položkový přehled vyměřovacích základů sociálního pojištění" rozšířen o možnost seskupování dle druhu PP (Antivirus C).
  • "Položkový přehled o výši pojistného a náhradách za nemoc" rozšířen o zobrazení dílčích snížení vyměřovacího základu u jednotlivých zaměstnanců a o podrobnou rekapitulaci s vyměřovacím základem zaměstnavatele před a po jeho snížení.

Změny ve verzi 2020.5.29

 • Ošetřovné - podpora "přerušovaného" ošetřovného.
  Přidána možnost zadat výčet dní výkonu ošetřovného (resp. dní pobírání dávek nemocenského pojištění). Ošetřovné sice nelze přerušit, ale v průběhu podpůrčí doby lze pracovat. Pokud má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny pak nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.

Změny ve verzi 2020.4.30

 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 4/2020 v souvislosti s navýšením životního minima od 1. 4. 2020 z 3410 Kč na 3860 Kč, tj. o 450 Kč.
 • Upraven výpočet srážek ze mzdy od 7/2020 v souvislosti se změnou konstrukce nezabavitelných částek od 1. 7. 2020.
 • Doplněn výpočet a tisk sestavy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnavatel má jen zaměstnance na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bez účasti na sociálním pojistném. V tomto případě zaměstnavatel odvádí minimální pojistné ve výši 100 Kč za čtvrtletí.
 • Uživatelsky definovatelný report 'Mzdová regulace' rozšířen o export do Excelu.
 • Optimalizace formuláře pro výpočet mezd pro UHD monitory.
 • Přidání tiskové sestavy pro zalepený výplatní lístek "FACSON".

Změny ve verzi 2020.2.6

 • Opraveny nefunkční klávesové zkratky "Ctrl+C", "Ctrl+V".

Změny ve verzi 2020.1.22

 • Zpřístupněn nový formulář "Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZP".
 • Upraven formát XML souboru NEMPRI20 s "Přílohou k žádosti o dávku".
 • Přidána tvorba "ELDP" pro rok 2020.

Změny ve verzi 2019.8.2

 • Upravena verze XML souboru pro načítání "Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ od 07/2019" na portál ČSSZ nebo do programu MRP.

Změny ve verzi 2019.6.20

 • Nahrán nový "Jmenný seznam XLS" platný od 1.7.2019 pro Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78).

Změny ve verzi 2019.6.12

 • Opraven chybný výpočet částky exekuce za období od 6/2019 (z verze 2019.5.29).
 • Opraven kalendář na červen 2019 (byl chybně uveden počet dnů a SO,NE).

Změny ve verzi 2019.5.29

 • Rok - Formuláře - Hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou (MFin 5478) - podání již pouze elektronicky přes "Daňový portál".
 • Změna limitu pro srážkovou daň u zaměstnanců - od 1.5.2019 se limit mění ze stávajících 2500 Kč na částku rozhodnou pro účast na nemocenslém pojištění (tj. aktuálně 3000 Kč).
 • Změna sazby pojistného na sociální pojištění u zaměstnavatele od 1.7.2019:
  • celkem 24,8% (původně 25%)
  • na nemocenské pojištění 2,1% (původně 2,3%)
 • Změna proplácení náhrady nemoci: u nemocí, které začaly od 1.7.2019, se proplácí náhrada mzdy za celých prvních 10 pracovních dnů nemoci (dříve se proplácela náhrada až od 4. dne). Pokud nemoc začala do 30.6.2019, proplácí se náhrada postaru až od 4. dne nemoci.
 • Od 1.6.2019 se navyšuje základní nezabavitelná částka na jednotlivce pro výpočet částky exekuce na dvojnásobek (dříve 9 643 Kč, nově 19 286 Kč).

Změny ve verzi 2019.4.5

 • Byla provedena úprava formulářů pro Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78).

Změny ve verzi 2019.2.19

 • Upravena nová výše poplatků za poštovní poukázky typu "B".

Změny ve verzi 2019.2.6

 • Opraveno odesílání přílohy k nemocenskému lístku na portál (byla změněna struktura XML souboru a adresa na portálu).

Změny ve verzi 2019.2.4

 • Opravena chyba - Rok - Tiskopisy - Příloha č.2 - "Přehled souhrnných údajů - MFin 5530" - chybně se počítala "Délka poměru" u osob s ukončeným pracovním poměrem.

Změny ve verzi 2019.1.25

 • Byl zpřístupněn formulář Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZP.

Změny ve verzi 2019.1.2

 • Odblokován Výpočet mezd na období 01/2019.

Změny ve verzi 2019.1.1

 • Verzi je nutno instalovat před provedením závěrky za 12/2018 !!!!!
 • Byly změněny částky:
  • minimální mzda
  • maximální vyměřovací základ sociálního pojištění
  • hranice pro platbu solidární daně
  • redukční hranice pro náhradu za nemoc
  • nezabavitelné částky při exekucích
 • Přehled je k dispozici v Služby -> Parametry -> Zákonné parametry -> Opis
 • Český statistický úřad zveřejnil výši průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí 2018 ve výši 31 225 Kč (vloni 28 761 Kč). Pro výpočet plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením za rok 2019 se z této částky odvozují další parametry:
  • odvod do státního rozpočtu za jednu nenaplněnou osobu se ZP (dle přepočteného počtu ZP) je 78 062,50 Kč (31 225 x 2,5) - vloni 71 905,50 Kč
  • naplnění jedné osoby se ZP tzv. náhradním plněním by bylo při odběru výrobků nebo služeb za částku 218 575 Kč (31 225 x 7) - vloni to bylo 201 327 Kč
 • Změny ve výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti
 • Období náhrady mzdy za nemoc zůstává 14 dnů, proplácí se od 4. pracovního dne nemoci. Tato tzv. karenční doba by se měla zrušit od července 2019, takže by se proplácely všechny pracovní dny v prvních 14 dnech nemoci.
 • Změnily se redukční hranice pro výpočet redukovaného hodinového průměru, vlastní výpočet je stejný jako dříve. Z částky do 190,75 Kč (vloni 175,00 Kč) se započítá 90%, z částky nad 190,75 Kč do 286,13 Kč (vloni 262,33 Kč) se započítá 60%, z částky nad 286,13 Kč do 572,25 Kč (vloni 524,65 Kč) se započítá 30% a k částce nad 572,25 Kč se již nepřihlíží - maximum je 314,74 Kč (vloni 288,60 Kč), tj. cca při 100 000 Kč měsíčně (vloni cca 91 100 Kč).